Vision Stockholm

Framtidens arbetsplats

Fackförbundet Vision stod inför en långsiktig utveckling till ett förändrat arbetssätt. Vi fick uppdraget att utreda om förbundshuset i Stockholm kunde förändras till att möta de rumsliga krav som följer med ett modernare arbetssätt där ett ökat samarbete, kunskapsöverföring och gemenskap står i fokus. För att utveckla ”Framtidens arbetsplats” måste hus och funktioner samarbeta i symbios med ett förändrat arbetssätt, ledarskap och en utvecklad digitalisering.

Fastigheten Polacken 30 uppfördes 1978 av arkitekt SAR Ernst Grönwall och byggdes ursprungligen som förbundshus åt dåvarande fackförbundet SKTF, idag Vision.

Ett kontorshus byggt efter dåtidens ideal med slutna kontorsrum med långa och slutna korridorer och våningsplan som följd.


Process

Genom att se över rörelsemönstret (flödet) i huset, intervjua de anställda och skapa oss en djup förståelse över hur man arbetade idag och vilken framtidsvision som fanns, kunde vi skulptera fram ett kontor som bättre överensstämde med tanken om ett öppet, inkluderande och gemensamt kontor.

Våningsplan öppnades upp genom nya interntrappor och håltagningar som binder ihop våningsplanen både visuellt och funktionellt. Ytterligare skapades en glasad utbyggnad som möjliggjorde ett bättre flöde i huset och som skapade kontakt mellan huskropparna som tidigare känts avskilda. För att skapa naturliga rörelsemönster genom huset snedställdes de invändiga rumsbildande väggarna med ett osynligt flöde mellan de olika funktionerna och ljudzonerna som följd. Huset har fått en vertikal öppenhet som skapar en vi-känsla som resultat. Utöver den invändiga ombildningen tillskapades en takterrass, en atriumgård och en, av landskapsarkitekter, levande uterum på den tidigare bortglömda innergården.


Koncept

Tidigt i processen togs ett inredningskoncept fram som byggde på tillgänglighet, miljömedvetenhet och funktionsrätten till en arbetsplats för alla. Konceptet kom att spegla hela processen från byggprojektering till färdig inredd lokal och syns i allt från planlösning, materialval, funktionslösningar och husets fastighetsteknik. Den lösa inredningen är till ca 90% återanvänd och huset kommer att miljöcertifieras med Breeam Bespoke Very Good.

Färg kom att spela en stor roll inte minst för funktionsindelningen men också för synergonomin och zonindelning av kontoret. Detta syns i det mångfärgade golvet som sömlöst förändras med sin ljudzon.

Slutresultat

Resultatet blev ett öppet, inkluderande och tillgängligt kontor som känns levande och mänskligt både i skala och form. Med sin nya öppenhet och samlande av funktioner i byggnaden säkerställs att våningsplanen används och att man oavsett arbetsuppgift kan hitta ”sitt” rum för det dagliga arbetet. Att synas och att dela med sig av sin kunskap har nu blivit fullt möjligt och den gamla uppdelningen av huset är utsuddat. I stället har Visions nya kontor blivit ”en arbetsplats för alla”.


År: 2018-2021

Yta: LOA 6420 kvm

Projektansvarig: 
Catharina Witte Wardell SIR/MSA
Ombyggnadsansvarig: 
Jakob Högberg SAR/MSA
Uppdragsgivare: Vision 
Team: Catharina Witte, Jakob Högberg, Cristian Valenzuela, Tandi Agrell, Peder Gunnarsson, Martha Ibarra, Annika Lund, Elisabeth Uggla, Johanna Rosberg, Anders Högberg.

Andra projekt