Project → Arkitektur

Vision Stockholm

Framtidens arbetsplats

Fackförbundet Vision stod inför en långsiktig utveckling till ett förändrat arbetssätt. Vi fick uppdraget att utreda om förbundshuset i Stockholm kunde förändras till att möta de rumsliga krav som följer med ett modernare arbetssätt där ett ökat samarbete, kunskapsöverföring och gemenskap står i fokus. För att utveckla ”Framtidens arbetsplats” måste hus och funktioner samarbeta i symbios med ett förändrat arbetssätt, ledarskap och en utvecklad digitalisering.

Fastigheten Polacken 30 uppfördes 1978 av arkitekt SAR Ernst Grönwall och byggdes ursprungligen som förbundshus åt dåvarande fackförbundet SKTF, idag Vision.

Ett kontorshus byggt efter dåtidens ideal med slutna kontorsrum med långa och slutna korridorer och våningsplan som följd.

Process

Genom att se över rörelsemönstret (flödet) i huset, intervjua de anställda och skapa oss en djup förståelse över hur man arbetade idag och vilken framtidsvision som fanns, kunde vi skulptera fram ett kontor som bättre överensstämde med tanken om ett öppet, inkluderande och gemensamt kontor.

Våningsplan öppnades upp genom nya interntrappor och håltagningar som binder ihop våningsplanen både visuellt och funktionellt. Ytterligare skapades en glasad utbyggnad som möjliggjorde ett bättre flöde i huset och som skapade kontakt mellan huskropparna som tidigare känts avskilda. För att skapa naturliga rörelsemönster genom huset snedställdes de invändiga rumsbildande väggarna med ett osynligt flöde mellan de olika funktionerna och ljudzonerna som följd.

Huset har fått en vertikal öppenhet som skapar en vi-känsla som resultat. Utöver den invändiga ombildningen tillskapades en takterrass, en atriumgård och en, av landskapsarkitekter, levande uterum på den tidigare bortglömda innergården.

Fakta

Fastighets: Kv Polacken, Stockholm
År:
2018-2021
Uppdragsskeden:
Analys, koncept inredning, Projektering, Bygglov, Bygghandling.
Yta:
6150 kvm LOA.
Uppdragsgivare:
Fackförbundet Vision.
Megaron Ark:
Catharina Witte Wardell, Ansv. inredningsarkitekt SIR/MSA
                          Jakob Högberg, Ansv. arkitekt SAR/MSA
Byggprojektledning:
Zengun
Intern projektledning:
Karin Flinkenberg, Roar Kronstad.
Fotograf:
Jason Strong.

#arkitektur #kontor #Vision #Stockholm #arbetsplatser #inredningsarkitektur

Andra projekt