Project → Arkitektur

Märsta Centrum

Märsta Centrum; Ny Detaljplan 2010-2014 (fastställd hösten 2014.

Antagandet av planen med ett rejält tillskott av butiker, kontor o bostäder innebär nytt liv o framtidstro
Parallellt har nu ett nytt Bibliotek och Kulturskola uppförts i centrum och en upprustning av befintliga fastigheter och deras innehåll pågår
Projekterades en helt ny Butiksfastighet om ca 8.500 kvm, nytt P-hus, ca 300 p-platser samt Om- & tillbyggnad av befintlig Butiks- & kontorsfastighet om ca 3.900 kvm

Byggnadskultur och gestaltning
Den befintliga bebyggelsen innehåller idag såväl kommersiella butiks- och kontorslokaler som bostäder.
Utformningen med fasader i rödgult tegel och mörkbetsade träpaneler samt stora, branta takfall ger ett enhetligt arkitektoniskt uttryck, representativt för tiden vid dess tillkomst.
Fasaderna rustas upp i och med att butiksentréer och skyltytor görs större och mer inbjudande. Fasadpaneler och tak ses över, men i övrigt planeras inga större utvändiga förändringar av bef bestånd.
Den nya bebyggelsen kommer dock att avvika från 80-talsarkitekturen ovan till form och färg men anpassad till den typiska småskaligheten. (volym, skala och höjd)Bef dagligvaru-byggnad byggs på med ytterligare en våning och moderniseras med ett mer uppglasat, öppet uttryck i samklang med ovan anfört samt förslagsvis i en ljusare färgskala och med flackare takfall. Nya P-däck och parkeringshus ges samma moderna utformning.

De nya bostäderna ansluter mer till stilen till de befintliga byggnaderna utmed Södergatan. Fasader i puts med en nedtonad färgskala och naturligtvis med fönstersnickerier och balkonger i avvikande kulörer.Fakta

Fastighets: Märsta Centrum
År: 2010 – 2021
Uppdragsskeden: Detaljplan/ombyggnad/nybyggnad
Framtagning av ny detaljplan
för Märsta Centrum omfattande Bostäder, Handel o kontor
Nybyggnad av Butikslokaler ca 36.500 kvm LOA i olika fastigheter
Nybyggnad av Kontorslokaler ca 9.000 kvm LOA i olika fastigheter
Nybyggnad av Bostadshus ca 8.700 kvm BOA (ca 130 lgh)
Nybyggnad av Parkeringshus ca 17.500 kvm
Kompletteringar i befintligt bestånd av butiks- & restaurangutbud mm
Fastighetsägare o uppdragsgivare; FastPartner gm Patrik Arnqvist
Ansvarig arkitekt: Peter Mandoki SAR/MSA

Team: Anders Hult SAR/MSA

Peder Gunnarsson SAR/MSA

Cristian Valenzuela Silva SAR/MSA

Elisabeth Uggla SAR/MSA

# arkitektur # detaljplan #kontorslokaler # butik # bostäder #Märsta # Centrum

Andra projekt