Project → Arkitektur

Kv Paradiset 23 & 27

Uppdrag

I Stadshagen pågår en omfattande stadsutveckling och karaktären ändras från industriområde till en levande stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, handel och bostäder mm. Fastigheterna är enligt gällande detaljplan avsedda för industriändamål. Fabege ville utveckla fastigheterna och på sikt skapa en mer stadslik gatumiljö och därför konvertera delar av byggnaderna mot Nordenflychtvägen till bostäder.

Avsikten vid konverteringen till bostäder är att förändra uttrycket från två anonyma, rationella och relativt storskaliga industrihus/kontorshus, daterade i sjuttiotalet, till delar av en modern, levande bostadsmiljö. De bostäder som tillkommer, lägenheter och radhus, måste också motsvara dagens högt ställda krav på funktion och gestaltning. Samtidigt är det viktigt att tillvarata de kvalitéer som finns i de befintliga byggnaderna. Fasadernas röda tegel och de befintliga fönstren skall behållas. Genom tillägg i form av utanpåliggande balkonger med transparenta räcken samt genom att skapa indragna balkonger erhålls en rytmisering och en indelning av fasaderna som tonar ner dagens storskaliga och monotona uttryck.

Fakta

Fastighets: Kv Paradiset 23 & 27
År: 2010-2012
Uppdragsskeden:
Projektering, Bygglovshandling.
Yta:
ca 12000 kvm
Uppdragsgivare:
Fabege AB
Ansvarig Arkitekt:
Anders Högberg arkitekt SAR/MSA
Handläggande Arkitekt:
Anders Hult arkitekt SAR/MSA

Andra projekt