Project → Inredning

Forena & Journalistförbundet

Bakgrund

De båda fackförbunden, som var för sig hade egna lokaler, hade beslutat sig för att samlokalisera för att kunna dela på faciliteter och dra nytta av varandras kunskaper och kompetenser.

Journalistförbundet var lokaliserade i egen fastighet, sedan många år, och deras lokaler var i behov utav modernisering såväl fastighetstekniskt som för ett modernt arbetssätt som fungerade bättre till verksamheten. Den dåvarande lokalen var planerad efter cellkontorslösning där medarbetarna hade sina egna rum alternativt arbetade i storrumslösning.

Forena, å sin sida, hyrde sin lokal i en relativt modern fastighet. Forenas personal satt i öppet kontorslandskap med individuella platser. I den nya gemensamma lokalen var tiden mogen för att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

De båda fackförbunden valde att flytta samman i kv. Polacken, en fastighet som ägs av Fackförbundet Vision. Fastigheten har gemensamma faciliteter såsom hörsal, större konferensrum, gemensam reception och cykelparkering.

Förfas

Trots olika verksamhetsområden (journalister och försäkringsanställda) såg man många synergier med en samlokalisering. En av de viktigaste aspekterna var det gemensamma målbilden på ett förändrat och moderniserat framtida arbetssätt, vilket i utgångsläget skiljde sig väsentligt mellan fackförbunden.

Att de nya lokalerna skulle bygga på aktivitetsbaserat arbetssätt togs som tidigt beslut.

Utmaningen var att hitta en samsyn och insikt i vad ett förändrat arbetssätt skulle komma att innebära för de olika fackförbunden. Vi genomförde workshops och lät alla komma till tals med sina funderingar och oro. Det arbetades också internt hos de båda förbunden för att befästa målbilden och bearbeta de farhågor som fanns. I projektet fanns en tät kontakt mellan oss arkitekter och den gemensamma referensgrupp som togs fram, där vi behandlade frågeställningar och önskemål vart eftersom de dök upp. Studiebesök genomfördes i organisationer med likvärdig verksamhet där man genomfört arbetsförändringar.

Under projektets gång uppstod Covid och påverkade än mer det framtida arbetssättet. Man tog ett gemensamt beslut om att tillåta hemarbete ca 2–3 dagar/vecka samt det var viktigt att tekniskt utrusta kontoret för digitala möten i en större mängd än tidigare.

Inredningsprojekt

Utifrån de önskemål som framkom ur workshops och information som referensgruppen kunde föra vidare till projektet togs en planlösning fram som stöttade det nya arbetssättet.

De båda fackförbundet hade väsensskilt olika möbler som man önskade återanvända. Därför inventerades de båda förbundens samtliga möbler och en plan togs fram över vilka möbler som skulle återanvändas och eventuellt restaurera. Utmaningen var att skapa ett gemensamt ”hem” där man som anställd skulle kunna känna sin tillhörighet i gemensamma lokaler och dessutom i ett kontor där man blandade de båda fackförbunden i samma lokaler.

Utöver återbrukade möbler valde man också att, så långt det var möjligt, köpa möbler från aktörer på marknaden som säljer begagnade kontorsmöbler.

Resultatet blev ett ljust, varmt, välkomnande och levande kontor, med en hög teknisk utrustning som möjliggör ett aktivitetsbaserat arbetssätt och där medarbetare från 2 fackförbund samsas om faciliteter och kan utbyta erfarenheter med varandra, trots olika verksamhetsområden.

Fakta

Fastighets: Kv. Polacken
År:
2019-2021
Uppdragsskeden:
Analys, workshop förändrat arbetssätt, koncept, inredningsprojektering
Yta: 764 m2
Uppdragsgivare:
Fackförbundet Journalistförbundet & Fackförbundet Forena
Ansvarig arkitekt:
Catharina Witte Wardell
Handläggande/Biträdande: Martha Ibarra, Tandi Agrell, Johanna Rosberg
Fotografering:
Jason Strong

Andra projekt